X

софтуер за ТРЗ и личен състав – ARFA

ИМА НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТA С ОБНОВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – НАТИСНЕТЕ ТУК

Програмният модул съдържа функционалности за управление на Личен състав, ТРЗ, Парични средства и Човешките ресурси на фирмата. Лесно се адаптира към бизнес модела на всяко предприятие. Съдържа богат набор от възможности за обслужване дейностите по формиране на работните заплати и поддържане на информацията за персонала. Данните могат да се обработват локално или в сървърен вариант по мрежа. Реализирана е възможност за изграждане и съхранение на електронно досие на служителите. Има възможност достъпът до данните и работата с програмата да става в “облачна” среда, което позволява работа с модула от различни работни места. Програмният продукт работи под Windows и Linux.

Модул ARFA формира всички електронно подавани данни в НАП (Декларации образец 1 и образец 6, уведомления по чл. 62, чл123 от КТ),   към НОИ (описи за изплащане на парични обезщетения), към НСИ (месечни и годишен отчет). Поддържа месечни часови графици на работното време за всеки служител, което позволява ефективно да се обработват различни видове сменни графици при сумирано отчитане на работното време. Формира различни видове ведомости, фишове, рекапитулации и справки. В модула са заложени възможности за автоматичното генериране на повече от 50 вида служебни и трудови документи, над 150 различни длъжностни характеристики, както и възможност за потребителско генериране на други подобни служебни документи. Могат да се извършват електронни масови плащания, както на възнагражденията, така и на различни видове удръжки и запори на персонала. Системата поддържа и автоматизира различни начини на формиране на сделно възнаграждение на персонала, индивидуални и групови работни карти. Има възможност за формиране на граждански договори, договори за авторско право, договори за наем и рента и други.

Технологични характеристики
 • Многофирмена поддръжка.
 • Едновременна работа на няколко оператора.
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Подробна контекстна помощна документация.
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа в мрежа.
 • Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.
 • Системата може да работи в “облачни” структури.
 • Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Отдалечена поддръжка.
 • Собствена система за управление на базата от данни.
 • “ARFA – Персонал и ТРЗ” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.
123
Кратко описание на основните функционални възможности
на модул “ARFA – Персонал и ТРЗ”
123
456
Данни и настройки                                                                    

Времеви данни

Осигурителни вноски за родените от 01.01.1960 г.

Пера за възнаграждения задавани като процент от сума

  • Работен календар за месеца /по часове и дни/ и годишен работен календар.
  • Видове персонал съгласно основните групи по НКИД.
  • Системата поддържа специфични настройки в зависимост от категорията на предприятието: предприятие в системата на ЦКС; специализирано предприятие за инвалиди съгласно ЗЗРСИИ; осигурителна каса.
  • Настройка в зависимост от това дали предприятието подава данни по електронен път или чрез упълномощено лице.
  • Минимална работна заплата.
  • Процент на плосък данък.
  • Необлагаема сума с ДДФЛ на лица с инвалидност 50% и над 50%
  • Системата поддържа данните за осигурителните вноски за родените до 31.12.1959 г.  и за родените след 01.01.1960 г.
  • Данни за вноските по ТЗПБ.
  • Осигурителните доходи по видове икономически дейности.
  • Има изграден апарат за задаване от потребителя на специфични алгоритми за изчисляване на възнаграждения и удръжки.
  • Настройка на допълнителни пера за възнаграждение /бонуси, премии/ като има възможност те да бъдат задавани като еднократни или многократни възнаграждения.
  • Настройка на допълни пера  за възнаграждения задавани на база лева за ден или лева за час.
  • Настройка на допълнителни пера за удръжки /запори, вноски по кредити, по спестовни влогове, различни видове застраховки и други/.
 • Настройки на основания за назначаване и прекратяване на  трудови правоотношения.
 • Проценти на ДТВ за ТСПО.
Въвеждане на данни за персонала
  • Възможност за създаване на индивидуална структура на персонала във всяка фирма по направления и отдели, съгласно йерархична структура на фирмата.
  • Въвеждане на лични данни за лицата от персонала на фирмата.
  • Въвеждане на служебни данни – данни за трудовия договор (номер, дата на сключване, дата на влизане в сила, основание и пр.), за сключените допълнителни споразумения, евентуално данни от заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, ако е настъпило такова събитие; – данни за придобития трудов стаж до постъпване във фирмата и за ДТВ за ТСПО – данни за кода на професията, съгласно НКПД, за вида осигуряване за вида на работно време и други.
  • Индивидуално въвеждане на данни за всяко лице от персонала и възможност за масово въвеждане на данни както по перата за възнаграждения, така и по перата за удръжки.
  • Автоматизация на обработката на няколко сключени ДС през месеца.
  • Автоматизирано обработване и формиране на заплащането и осигуровките на лица с инвалидност 50% и над 50%.
  • Обработване на заплащането и осигуровките в предприятия с особен режим на работа – за предприятия, които са в системата на ЦКС и за специализирани предприятия за инвалиди, съгласно ЗЗРСИИ.
  •  Следене на задължения на персонала във връзка с изплащането на заеми от ВСК, изплащането на кредити, внасяне вноски по спестовни влогове, различни видове застраховки и запори.
  • Отразяване на платени отпуски – редовен полагаем отпуск за годината, служебни отпуски, ученически и други.
  • Следене на отпуските по брой използвани дни и брой полагаеми дни през месеците и годините.
  • Отразяване на неплатени отсъствия – неплатен отпуск, самоотлъчка и други.
  • Възможност за отразяване и хронологично следене на временната нетрудоспособност на работещите във фирмата.
  • Формиране на описи (Приложение 9 и Приложение 10 за подаване към НОИ) – за  болнични, бременност и раждане, отглеждане на дете и други.
  • Автоматично формиране на дните, които обхваща периода на болничния – брой дни, които се изплащат за сметка на работодателя и брой дни, които се изплащат от НОИ.
  • Въвеждане и следене на графици за сумирано изчисляване на работното време на персонала.
 • Автоматично формиране на годишните данъчни облекчения за лицата.
 • Въвеждане на месечни данни от друг работодател.
 • Формиране на годишна служебна бележка по ЗДДФЛ.
 • Следене на месечните осигурителните прагове.

Служебни данни

Платен отпуск

Приложение № 9

Удръжки – погасителна вноска по кредит

Справки и отчети

Обща ведомост – хоризонтална

Месечна рекапитулация на фирмата – разширена

Аналитична графика по разходи на работодателя за възнаграждения на персонала

 • Ведомости:
  ✓   Хоризонтална ведомост
  ✓   Авансова ведомост
  ✓   Ведомост за текущ месец и за предходен с корекции /за бюджетни предприятия/
  ✓   Брутен разход за работодателя
  ✓   Присъствена форма 76
  ✓   Ведомост по отработени дни и отсъствия
  ✓   Времева заетост – сумирано работно време
  ✓   Ползван и полагаем отпуск
 • Фишове:
  ✓   Платени по каса
  ✓   Платени по банков път
  ✓   Фишове за текущ месец и за предходен с корекции /за бюджетни предприятия/
  ✓   Описание за начина на формиране на фишовете
  ✓   Електронни фишове
 • Рекапитулации:
  ✓   Разширена рекапитулация
  ✓   Кратка рекапитулация
  ✓   Рекапитулация по пера
  ✓   Рекапитулация по категории персонал
  ✓   Рекапитулация по отсъствия
 • Статистика за НСИ:
  ✓   Тримесечен статистически отчет
  ✓   Годишен статистически отчет
 • Аналитични графики:
  ✓   Обобщени графики
  ✓   Индивидуални
 • Служебни документи и удостоверения:
  ✓   Служебна бележка по чл.45 от ЗДДФЛ
  ✓   Фиш за получените възнаграждения през годината на лицата от персонала
  ✓   Удостоверение за доход
  ✓   Удостоверение по закона за СПД
 • Генератор на списъци
Подаване на данни към НАП и НОИ
 • Подаване на данни към НАП:
  ✓   Декларация образец 1 – програмата автоматично формира файл, съдържащ необходимите данни според изискванията на НАП за отчитане на месечните осигуровки и други данни по делкаларията. Данните се визуализират и на стандартните бланки на НАП. Програмата дава възможност да се подават редовни данни, данни с корекции или заличаване на подадени вече данни.
  ✓   Декларация образец 6 – програмата дава възможност за подаване на редовни и на коригирани данни за декларация 6
  ✓   Автоматично се включват в месечните данни в декларация обр. 1 и обр. 6 и данните за лицата по граждански договори, както и сумите по допълнителни ведомости, ако има такива в периода, който се отчита.
  ✓   Уведомления по чл. 62 ал. 4 от КТ
  ✓   Уведомления по чл. 123 от КТ
  ✓   Автоматично подаване на регистрацията по ЕКАТТЕ на лицата от персонала на фирмата по месторабота
  ✓   Годишно преизчисляване на ДОД за Декларация образец 6
  ✓   Годишна декларация образец 6 за самонаето лице.
 • Подаване на данни към НОИ:
  ✓   Програмата формира файлове с описи за изплащане на парични обезщетения за временна нетрудоспособност – Приложение 9 и Приложение 10;
  ✓   Автоматично се формира и Дневник на болничните;
  ✓   Файловете с данни за временната неработоспособност може да се подават многократно в рамките на отчетния период.

Бланка на декларация образец 1

Декларация образец 6

Допълнителни ведомости и коригиращи заплати

Работен панел за внасяне и обработка на допълнителни ведомости

Фишове (разширени) към допълнителни ведомости

 • Допълнителни ведомости
  ✓   Системата позволява към всеки месец да се задават до 12 допълнителни ведомости.
  ✓   С допълнителна ведомост може да се изплащат възнаграждения, които се начисляват за период от един или няколко месеца (например: премии, режийни, компенсации и други).
  ✓   Сумите по допълнителните възнаграждения автоматично се разпределят за периода, за който са начислени и им се начисляват съответните осигурителни вноски.
  ✓   Формират се съответните ведомости, рекапитулации и справки за всяка една от допълнително начислените заплати.
 • Коригиращи ведомости
  ✓   В модул ARFA има разработен механизъм за вече изплатени (“разписани” ведомости от персонала) работни заплати.
  ✓   Този механизъм се използва, когато се налагат корекции за минал период, поради настъпили съществени обстоятелства – например, представяне на болничен лист за преходен месец и други.
  ✓   При изчисляване на коригираща заплата системата формира справки и фишове за разликите между старата и коригираната заплата за месеца.
  ✓   Формират се файлове с данни за декларации образец 1 и 6 с разликите в сумите.
Граждански договори
 • Модул ARFA поддържа апарат за обработка на данните по граждански договори, договори за авторско право, договори за наем и рента и други.
 • Формира се текста на гражданския договор, сметка за изплатени суми, служебна бележка, приемо-предавателен протокол и констативен протокол за изпълнената работа по договора.
 • Няма ограничения за броя договорите от този тип, които може да бъдат обработени за 1 месец.
 • Поддържа се информация за лицата, които вече са имали граждански договори в предприятието и при повторна тяхна работа личните данни на лицето се въвеждат автоматично.
 • Програмата формира различни ведомости за изплатените ГД и рекапитулация за изплатените суми.
 • Автоматично се формират декларации образец 1 и 6 за гражданските договори, по които има осигуровки за съответния месец.
 • Справка за НАП по чл.73.
 • Обобщена справка за гражданските договори през годината по лица.

Форма за внасяне на данни по граждански договор

Сметка за изплатени суми и служебна бележка за гражданския договор

Счетоводни справки и операции

НСС19 – Полагащи се суми за компенсиране на неползван платен отпуск на персонала

Форма за настройване и формиране на файлове за масови плащания към банки

Генериране на платежни документи към НАП

 • Компенсиране на неползван платен отпуск на персонала – НСС 19
  ✓   Модул ARFA включва функции, с помощта на които може да се проследяват и изчисляват неизползваните дни отпуск от персонала, съгласно изискванията на НСС 19.
  ✓   Генерират се справки, подпомагащи контрола и счетоводното отчитане на данните по неизползван редовен платен годишен отпуск на персонала на фирмата.
  ✓   При приключване на годината системата автоматично генерира необходимата информация за неизползваните отпуски от предишни години.
 • Масови плащания към банки. Генерират се платежни описи и файлове към банки с различни типове суми от заплащанията на персонала за определен период. Файловете може да се формират както в SWIFT стандарт, така и в специфичния формат, който използва конкретната банка. Файловете с масови плащания могат да съдържат информация за:
  ✓   месечна чиста сума по редовна заплата
  ✓   авансови суми
  ✓   удръжки по депозити
  ✓   удръжки по кредити
  ✓   удръжки по запори
  ✓   коригиращи суми по заплати
  ✓   суми по допълнителни ведомости
 • Системата поддържа конкретни формати на файлове за масови плащания за повече от 20 банки и банкови клонове.
 • За всеки служител се поддържа информация за дебитната и кредитните му сметки, по които се правят съответните преводи.
 • Генериране на платежни документи към НАП
  ✓   Програмата автоматично разпределя дължимите суми по кодовете за вид плащане към НАП, които се визуализират най-отдолу в общата рекапитулация на фирмата за месеца.
  ✓   Поддържа база със списъка на банковите сметки на НАП за разплащанията към Централен бюджет, за разплащанията по вноски за социално-осигурителни фондове, за НЗОК (вноски за здравно осигуряване), за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  ✓   Автоматично генерира платежни документи към НАП по определените образци за платежни нареждания.
  ✓   Генерират се отделни платежни документи за персонала и за самонаетите лица във фирмата.
 • Интегрираност с модул “COTA- Счетоводство”
  ✓   Контиране на ниво отдел, подотдел, служител*
  ✓   Автоматично прехвърляне на месечни счетоводни данни в папка автоматични операции на счетоводството*.
Въвеждане и отчитане на заработките при сделно заплащане с ИРК и ГРК  **
 • Разценки на изделия за формиране на сделно заплащане
  ✓ В модул ARFA има разработен мощен програмен апарат, осигуряващ въвеждането и обработката на данни свързани с изчисляването на индивидуални и групови заработки базирани на извършването на различни производствени действия от персонала на фирмата.
  ✓ Поддържа се функционалност за описването на изделие или група изделия с производствените операции, извършвани за тяхното произвеждане.
  ✓ Към операциите могат да се задават различни типове данни: количество операции в единица изделие; единично нормо-време на изработка; единична разценка и други.
 • Групови работни карти
  ✓ В групова работна карта може да бъдат включени един или няколко служители, за които е указано, че работят на такъв тип сделно възнаграждение.
  ✓ Един служител може да участва в една или повече работни карти за деня за всеки работен ден от месеца.
  ✓ Могат да се прилагат различни алгоритми за пресмятане на възнаграждението.
 • Индивидуални карти
  ✓ При въвеждането на индивидуални работни карти (ИРК) системата осигурява достъп само до тези служители на фирмата, за които е указано, че работят на такъв тип сделно възнаграждение.
  ✓ В ИРК се описват всички операции, които работникът е извършил през съответния ден.
  ✓ Операциите могат да бъдат от различни изделия.
  ✓ Реализирани са различни алгоритми за изчисляване на дневните заработки, свързани с директно задаване цената на труда или основаващи се на времеви норми на заработка.
 • Справки
  ✓ Реализирани са голям брой справки, които показват различни информационни разрези на производствената дейност, както от гледна точка на персонала, така и от гледна точка на произвежданите изделия.

Разценки за сделно заплащане по изделия и подизделия

Групова работна карта

Индивидуална работна карта

Справка за производителността по операции

Сумирано изчисление на работното време
 • В програмния продукт има изградени функции, чрез които се обработват необходимите данни за служителите на фирмата, работещи при сумирано изчисление на работното време (СИРВ).
 • Поддържат се месечни графици на персонала, работещ при СИРВ за целия период на отчитане. Времевите параметри на работа при СИРВ се задават чрез фирмен календар и различни групови работни месечни календари.

Месечна часова карта

Времева заетост за периодите на отчитане при работа на СИРВ

Времева заетост за периодите на отчитане при работа на СИРВ

.

Електронни документи
 •  Шаблони на документи: В системата има вградени над 50 вида служебни и трудови документи, служебни бележки и над 150 вида трудови характеристики. Потребителят може неограничено да добавя собствени документи към вече съществуващите в продукта.
 • Има възможност за изграждане на множества (пакети) от документи с различни по тип и формат характеристики.
 • Може да се изграждат обобщени отчети на базата на съхранените електронни документи по предварително генерирани структури.
 • Възможност за изпращане по електронен път на защитени (криптирани) документи: отчети, справки, фишове и други. Тези документи може да се наблюдават единствено чрез визуализатора за криптирани документи EJPeek.
 • На тази база е възможно да се изграждат електронни досиета на служителите, които да се интегрират с другите модули на EJ System. Може да се постигне безхартиен документооборот при работата с персонала.

Допълнителни фирмени шаблони на документи – трудов договор

Пакетен документ на персонала

Системни длъжностни характеристики на персонала

Архиви – обща ведомост

.

Системни и сервизни функции
 • Многофирмена поддръжка.
 • Едновременна работа на няколко оператора.
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Подробна контекстна помощна документация.
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа в мрежа.
 • Архивиране на данните на локални и външни устройства, включително на FTP сървър.
 • Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.
 • Системата може да работи в “облачни” структури.
 • Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Отдалечена поддръжка.
 • Собствена система за управление на базата от данни.
 • “ARFA – Персонал и ТРЗ” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.

Избор на фирма

Архивиране и възстановяване на данни

Контекстна документация към модул ARFA – Персонал и ТРЗ

Копиране, преместване и изтриване на фирмени архиви

.

*   –   Функционалности, които са в процес на разработване.

**  –   Функционалностите от тази група се влияят съществено от условията на труд и прилаганите методики за изчисляване на възнагражденията на персонала за сделно заплащане. Това може да наложи корекции и/или развитие на функционалностите при внедряването им в конкретни фирми. Поради това стойността на този пакет от функции  не е включена в официалната цена на модул ARFA – Персонал и ТРЗ и се договаря допълнително.