X

складов софтуер – BONA

ИМА НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТA С ОБНОВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – НАТИСНЕТЕ ТУК

EJ „BONA — Склад“ – включва в себе си функции за лесно водене, отчитане, контрол и продажба на голяма номенклатура от стоки, материали и изделия. Функционално осигурява възможности за извършването на разнообразни операции (включително разпадане и обединяване, между складова размяна) със стоките и материалите в един или няколко склада на фирмата. Стоките в склада могат да се описват с различни динамично създавани характеристики. Има изграден мощен апарат за ценообразуване и динамично следене на продажните цени на стоките. Осигурена е възможност за въвеждани и издаване на фактури по различни критерии и с различни валути. Издадените фактури (проформа-фактури) могат да се изпращат на клиентите по e-mail директно от Модула. В зависимост от дейността на обслужваната фирма могат да се издават и съпътстващи документи, например: Складови разписки, Протоколи за въвеждане и изписване,  Международна товарителница за автомобилен превоз (CMR) и др. Може да се формира справка по Интрастат. Модулът е напълно интегриран с модул “Счетоводство” на EJ System. Първичните документи са достъпни и от двата модула независимо от къде са въведени. Напълно е автоматизирано осчетоводяването на операциите в склада. Работата с модула е възможна и в многопотребителска режим както в локална мрежа, така и онлайн по интернет.

Модулът е подходящ за всички фирми, поддържащи и опериращи със складови наличности и/или извършващи продажби.

Технологични характеристики
k
 • Многофирмена поддръжка.
 • Едновременна работа на няколко оператора.
 • Единна структура на стоково материалните ценности (СМЦ) в склада или складовете на фирмата.
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Подробна контекстна помощна документация.*
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа в мрежа.
 • Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.
 • Системата може да работи в “облачни” структури.
 • Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Отдалечена поддръжка.
 • Многоезичен потребителски интерфейс.
 • Собствена система за управление на базата от данни.
 • “BONA – Склад” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.
 • Връзка с електорнен магазин през EJ WebServer
Кратко описание на основните функционални възможности
на модул “BONA – Склад”
k

(Представените екранни снимки от складовия модул може да разгледате в уголемен размер чрез клик с ляв бутон на мишката върху тях)

Настройки
Примерна структура на складово стопанство

Примерна структура на складово стопанство

Формиране на продажни цени (1)

Формиране на продажни цени (1)

Зареждане на начално салдо на група СМЦ

Зареждане на начално салдо на група СМЦ

Задаване на фактурни интервали

Задаване на фактурни интервали

Настройки на динамични характеристики на СМЦ

Настройки на динамични характеристики на СМЦ

Описание на СМЦ с хетерогенна структура

Описание на СМЦ с хетерогенна структура

Глобални настройки на сметки за осчетоводяване на складови операции

Глобални настройки на сметки за осчетоводяване

Формиране на продажни цени (2)

Формиране на продажни цени (2)

Задаване потребителски характеристики на СМЦ

Задаване потребителски характеристики на СМЦ

Картон на СМЦ

Картон на СМЦ

Лого и описание на енергиен състав на СМЦ

Лого и описание на енергиен състав на СМЦ

Визуализиране на месечни обороти на СМЦ

Визуализиране на месечни обороти на СМЦ

 • Изграждане на единно складово стопанство на предприятието с възможност за работа с много складове.
 • Динамично потребителско изграждане на структурата на СМЦ в складово стопанство  на предприятието.
 • Автоматично изграждане на структурата на складовото стопанство и зареждане на начални салда с импорт от външен системен файл.
 • Глобални групови настройки.
 • Дефиниране на различни мерни единици за работа със СМЦ.
 • Задаване на потребителски характеристики, динамични атрибути и гранични параметри на СМЦ.
 • Задаване на физически характеристики на СМЦ.
 • Задаване на енергийни характеристики на СМЦ.
 • Зареждане на изображения и лого за всяко СМЦ.
 • Множество продажни цени на СМЦ.
 • Групово и индивидуално визуализиране на данните.

н

Работа с документи
Документи за доставка и въвеждане
 • Дефиниране на потребителски папки за различните видове складови документи.
 • Богати възможности за настройки, автоматизация и контрол на въвежданите данни.
 • Динамично формиране на нови СМЦ.
 • Възможност за въвеждане на доставни фактури в лева и валута.
 • Автоматично формиране на доставни документи от складово стопанство в счетоводството и обратно.
 • Автоматично генериране на складови разписки при завеждане в склада на стоки от фактури.
 • Автоматично генериране на фактури при завеждане в склада на стоки от складови разписки.
 • Възможност за въвеждане на различни динамични характеристики на завежданите СМЦ.
 • Формиране на допълнителна себестойност на завежданите в склада СМЦ, например – от транспортни разходи.
 • Експорт на данни от фактура за доставка чрез стандартен системен файл.
 • Поддръжка на интрастат информация – Пристигания.
 • Формиране на покупко-изплащателни сметки при приемане на стока от физически лица.
 • Поддръжка на приемателни протоколи за завеждане на продукция в склада (вътрешни операции).
 • Генериране на приемателни протоколи.
 • Генериране на баркод номера при завеждане в склада.
 • Автоматично осчетоводяване на доставяните стоки и услуги.
 • Генериране на заявки към доставчици.*
 • Експертни листове.*
Фактура за доставка в лева

Фактура за доставка в лева

Генереране на баркодове при приемането на стока

Генереране на баркодове при приемането на стока

Задаване на допълнителни характеристики при завеждане на СМЦ

Задаване на допълнителни характеристики при завеждане на СМЦ

Задаване на данни по фактура, участваща в интрастат дневника - пристигания

Задаване на данни по фактура, участваща в Интрастат дневника – пристигания

Складова разписка и фактура към нея

Складова разписка и фактура към нея

Складова разписка за приемане на СМЦ

Складова разписка за приемане на СМЦ

Фактура за доставка в евро

Фактура за доставка в евро

Отчети за изграждане/разпадане
 • Отчети на стоки и/или изделия изграждани от други елементи на склада.
 • Отчети на стоки и/или изделия разпадащи се на други елементи от склада.
 • Автоматично формиране на протоколи за внасяне и/или искания за исписване на съставните елементи.

Отчет за изграждане и/или разпадане на СМЦ

Отчет за изграждане и/или разпадане на СМЦ

Обобщена справка за изписване и завеждане на СМЦ на база отчет за изграждане/разпадане

Обобщена справка за изписване и завеждане на СМЦ на база отчет за изграждане/разпадане

Инвентаризация

  • Формиране на инвентаризационни бланки.
  • Въвеждане на инвентаризационни описи.
 • Автоматично формиране на протоколи за липси и излишъци.

Описание на инвентаризационен опис

Описание на инвентаризационен опис

Документи за продажба и изписване
 • Дефиниране на потребителски папки за различните видове складови документи за продажба.
 • Поддържане на различни интервали от номера при издаването на фактури за продажба.
 • Динамично създаване на нови СМЦ.
 • Въвеждане фактури за продажби в лева и валута.
 • Продажба на стоки по различни продажни цени.
 • Автоматично формиране на продажни документи от складово стопанство в счетоводството и обратно.
 • Автоматично генериране на складови разписки при изписване на стоки по фактура за продажба.
 • Автоматично генериране на фактури при изписванеот склада на стоки със складови разписки.
 • Възможност за продажба по различни динамични характеристики на СМЦ.
 • Резервиране на количества от СМЦ преди реалното им изписване от склада.
 • Печат на фактури за български и чуждестранни клиенти. Поставяне на фирмено лого на фактурата. Формиране на QR код с данни за фактурата в стандартен EJ формат за експорт.
 • Автоматично изпращане по електронната поща на клиента фактура за продажба.
 • Генериране на товарителница към фактура за продажба в страната.
 • Генериране на CMR (международна товарителница) към фактури за износ.
 • Поддържане на информация за формирането на интрастат дневник – Изпращания.
 • Протоколи за вътрешно изписване на материали по себестойност.
 • Изписване на материали с междускладова размяна.
 • Автоматично осчетоводяване на стоките и услугите по фактура за продажба.
 • Издаване на проформа фактури.
 • Формиране на фактура от проформа фактура.
 • Заявки от клиенти.*
 • Поддържане на информация за извършените продажби по клиенти.
Искане за отпускане на СМЦ - междускладова размяна

Искане за отпускане на СМЦ – междускладова размяна

Складова разписка за предаване на СМЦ, формирана от фактура за продажба

Складова разписка за предаване на СМЦ, формирана от фактура за продажба

Фактура за продажба в евро

Фактура за продажба в евро

Мемориален ордер при осчетоводяване на фактура

Мемориален ордер при осчетоводяване на фактура

Описание на товарителница

Описание на товарителница

Описание на CMR към фактура за износ

Описание на CMR към фактура за износ

Попълване на данни за интрастат дневник - Изпращания

Попълване на данни за интрастат дневник – Изпращания

Фактура за продажба на СМЦ с ДДС в лева

Фактура за продажба на СМЦ с ДДС в лева

Изписване на СМЦ по избрана партида

Изписване на СМЦ по избрана партида

Фактура за чуждестранни клиенти

Фактура за чуждестранни клиенти

Автоматично изпращане на електронна фактура по e-mail на клиент

Автоматично изпращане на електронна фактура по e-mail на клиент

Печат на товарителница

Печат на товарителница

Печат на CMR (международна товарителница)

Печат на CMR (международна товарителница)

Проформа фактура

Проформа фактура

new row

Продажби на каса в търговски обект**
Продажба на стоки чрез баркод и/или лого на стоката

Продажба на стоки чрез баркод и/или лого на стоката

Дневно приклиключване на каса

Дневно приклиключване на каса

Касови отчети и справки

Касови отчети и справки

Продажба на стоки чрез избор по наименование

Продажба на стоки чрез избор по наименование

Формиране на фактура по издаден фискален бон

Формиране на фактура по издаден фискален бон

 • Възможност за извършване на продажби в търговски обекти и връзка към фискален принтер.
 • Различни възможности за избор на продаваните стоки чрез:
 • – баркод;
 • – лого на стоката;
 • – наименование на стоката;
 • – комбинирано.
 • Формиране на касова книга и следене на касови наличности.
 • Формиране на фактура от издаден фискален бон.
 • Автоматично завеждане на продадените количества в склада.

​нов ред

Количествени справки по СМЦ
 • Налични резервирани количества по групи СМЦ.
 • Оборотна ведомост по доставени и изписани количества и стойност.
 • Консолидирана оборотна ведомост за складовете в складовото стопанство на фирмата.
 • Доставени и изписани (продадени) количества от СМЦ за интервал време.
 • Материална книга на СМЦ в склада.
 • Картон на СМЦ.
 • Групи продажни цени и отстъпки.*
Избор на групи от СМЦ

Избор на групи от СМЦ

Оборотна ведомост на доставените и изписаните количества в склада по доставни цени

Оборотна ведомост на доставените и изписаните количества в склада по доставни цени

Материална книга на СМЦ

Материална книга на СМЦ

Текуща наличност и резервирани количества на СМЦ

Текуща наличност и резервирани количества на СМЦ

нов ред

Синтетични, аналитични и счетоводни справки
Избор на видове документи и задаване на условия

Избор на видове документи и задаване на условия

Аналитична справка по документи

Аналитична справка по документи

Аналитична справка за СМЦ по документи

Аналитична справка за СМЦ по документи

Аналитична справка за приходи по СМЦ в склада

Аналитична справка за приходи по СМЦ в склада

Счетоводни операции

Счетоводни операции

Аналитична справка на продажбите по клиенти

Аналитична справка на продажбите по клиенти

 • Синтетични справки по документи за интервали от време.
 • Аналитична справка по документи за интервали от време.
 • Аналитични справки по контрагенти и СМЦ.
 • Аналитична справка за приходи по СМЦ.
 • Аналитична справка за продажби на СМЦ по клиенти.
 • Справка за изпратени по e-mail фактури.
 • Графично оформление на справки и отчети.
 • Генериране на месечни счетоводни справки.
 • Автоматично формиране на счетовдни справки от склада в счетоводството на фирмата.

​нов ред

Интрастат декларации
 • Интрастат декларации – Пристигания.
 • Интрастат декларации – Изпращания.
 • Аналитична справка на СМЦ по Интрастат.

Графично оформление на СМЦ по Интрастат

Графично оформление на СМЦ по Интрастат

Месечна Итрастат декларация - Изпращания

Месечна Итрастат декларация – Изпращания

нов ред

Автоматизирани операции

Импорт на структура на СМЦ от стандартен файл

Импорт на структура на СМЦ от стандартен файл

 • Автоматично генериране структурата на СМЦ в складовото стопанство от стандартен файл.
 • Експорт на структура на СМЦ в склада към външни програми.
 • Изграждане на електронни “складове” от справки и отчети.

​нов ред

Системни функционалности
 • Работа в мрежа.
 • Работа с много фирми.
 • Едновременна работа на няколко оператора.
 • Автоматично архивиране на данните.
 • Защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Разполагане на данните на локални и облачни структури.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа с различни операционни системи.
 • Собствена система за управление на базата от данни
 • Отдалечена поддръжка.
 • Подробна контекстна помощна информация.*
 • Работа с функционални клавиши.
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.
 • Интегрираност в реално време с данните от другите модули на EJ System.
 • Възможност за онлайн зареждане на валутни курсове.*
 • Поддържане на многоезичен потребителски интерфейс.

Работа с много фирми

* Функционалности, които са в процес на разработване.

** Функционалността не е предмет на продажба в настоящата версия на EJ BONA – Складово стопанство.