X

счетоводен софтуер – COTA

ИМА НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТA С ОБНОВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – НАТИСНЕТЕ ТУК

Модулът на EJ System “COTA – Счетоводство” е разработен за управление на счетоводната дейност на фирмата. Реализирани са функционалности, с които значително се намалява както времето за обработване на първичните документи, така и възможностите за допускане на технически и счетоводни грешки. Цялостна обработка и контрол на дневниците по ДДС. Проверка на валиден ДДС номер и автоматично попълване на данни на контрагенти регистрирани по ДДС с натискане на един бутон. Предлага многообразие от стандартни и специализирани справки. ГФО. Възможност за импорт на документи и банкови извлечения от външни програми. Основен координиращ и интегриращ модул в комплекса.

Технологични характеристики
 • Многофирмена поддръжка.
 • Едновременна работа на няколко оператора.
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Подробна контекстна помощна документация.
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа в мрежа.
 • Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.
 • Системата може да работи в “облачни” структури.
 • Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Отдалечена поддръжка.
 • Собствена система за управление на базата от данни.
 • “COTA – Счетоводство” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.

Кратко описание на основните функционални възможности
на модул “COTA – Счетоводство”

Настройки

Настройване сметки от сметкоплана

 • Описание на структурата на фирмените обекти.
 • Готов (браншови* и типови*) сметкоплан.
 • Развитие (персонализиране) на сметкоплана.
 • Готова структура от настроени типови папки за работа с документи.
 • Редактиране и настройване на потребителски папки за документи.
 • Многоразмерни номенклатури – системно зададени.
 • Възможност за изграждане на потребителски номенклатури.
 • Задаване на начални салда (синтетични и аналитични) при първоначална настройка за работа с фирма.

Работа с документи

 • Осчетоводяване и сторниране и на МО към документи.
 • Разосчетоводяване на документи и изтриването им.
 • Копиране на типови документи и контировки (шаблони).
 • Автоматизирани счетоводни операции.
 • Приключвателни вериги.
 • Контрол в реално време на въвежданите документи – по номер, по контрагенти, по функционалности.
 • Автоматично генериране на протоколи по ВОП.
 • Следене и работа с задълженията от и към контрагенти в реално време.
 • Печат на първични счетоводни документи.
 • Съхраняване на електронни изображения на всички фирмени документи.
 • Възможност за онлайн проверка на ДДС и VAT номер.
 • Изготвяне и поддържане на електронни счетоводни фирмени досиета.
 • Масови операции с документи.*
 • Категоризиране на разходи – бюджетиране.*

Внасяне на документи в папка “Доставчици”

Индекс на документите по контрагенти

Справки и отчети

Справки

Оборотна ведомост за м. май

Графики на оборотите за периода януари – април

 • Пълна документална осигуреност на подаването на дневниците по ДДС:

✓   дневник на покупки;

✓   дневник на продажби;

✓   справка декларация по ДДС;

✓   VIES декларация;

✓   електронно подаване на данните;

✓   времева справка за подаваната в НАП информация по ДДС.

 • Оборотна ведомост – опростена, структурирана и по оператори.
 • Главна книга.
 • Аналитични счетоводни справки:

✓   хронологични справки по дебита и кредита на сметките;

✓   журнал по дебита и журнал по кредита на сметките;

✓   генериране на партиди по избрани аналитични признаци (пълна и обобщена);

✓   статистически справки по сметки.

 • Статистически счетоводни справки.*
 • Данъчно облагане.*
 • Изпращане на електронни документи и справки до контрагенти.*
 • Основни годишни отчети – Баланс, ОПР, Отчет за паричния поток.*
 • Годишен финансов отчет.*

Електронни документи

 • Възможност за изграждане на множества от документи с различни по тип и формат характеристики.
 • Може да се изграждат обобщени отчети на базата на съхранените електронни документи по предварително генерирани структури.
 • Възможност за изпращане по електронен път защитени (криптирани) документи.

Справка – декларация по ДДС за м. 4 – 3

Системна поддръжка и контрол

Импорт на данни от банки

 • UX настройки на потребителския интерфейс.
 • Собствени поддържащи програми за инсталиране, преглеждане на защитена електронна поща.
 • Импорт на оперативни данни от електронни носители от банки и външни програмни системи.
 • Импорт на документи от  стандартен системен файл.
 • Механизми за “заключване” на работата с документи след приключен период по ДДС.
 • Генериране на база за следваща година и синхронизация на данните между годините.

Системни функционалности

 • Добавяне на потребители.
 • Права на достъп с пароли.
 • Работа в мрежа.
 • Работа с много фирми.
 • Едновременна работа на няколко оператора.
 • Автоматично архивиране на данните.
 • Защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Локализиране на данните на локални и облачни структури.
 • Мениджърски контрол на работния счетоводен процес.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа с различни операционни системи.
 • Собствена система за управление на базата от данни
 • Отдалечена поддръжка.
 • Подробна контекстна помощна информация.
 • Работа с функционални клавиши.
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.
 • Интегрираност в реално време с данните от другите модули на системата.
 • Възможност за онлайн зареждане на валутни курсове.*

Работа с много фирми

Контекстна документация

*Функционалности, които са в процес на разработка