Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Прехвърляне на аналитични салда по избрана сметка от ФОИ7 в EJ “COTA – Счетоводство”

Прехвърлянето на аналитични салда по конкретна сметка от ФОИ7 в EJ “COTA – Счетоводство” се извършва в три етапа: създаване на файл с аналитични салда по конкретна сметка от ФОИ7, подготовка на файла в CSV формат и прехвърляне на данните от CSV файла.

 Създаване на файл с аналитични салда по конкретна сметка от ФОИ 7.

Това е първия етап по прехвърлянето на аналитични салда по сметка от ФОИ 7 в EJ “COTA Счетоводство”. За създаването на файла и записването му в CSV формат трябва да изпълним следните стъпки:

1.1. От модул “Анализ” на ФОИ7, от функциите в главното му меню избираме “Избор на активни архиви”.

1.2. На свободен ред в таблицата с архивите създаваме нов архив. В показания на фиг. 1 пример, нов архив е създаден на ред 1 и има име ACC17N01. Новосъздадения архив трябва да бъде “активен” (името му в първата колона да е заградено в червените стрелки, както е на фиг. 1).

1.3. В новия архив трябва да копираме данните от “архива – източник” (т.е. от архива, от който искаме да прехвърлим аналитичните салда).
За целта натискаме едновременно клавишите Alt & C. В резултат на екрана се появява панел със запитване “От кой архив искате да копирате данните (напишете системното му име …)”. В показания пример на фиг. 1, в новия архив копираме данните от архива, който е разположен на ред 5, като в полето записваме съответното му име ACC17N05.

фиг. 1. Копиране в новосъздаден архив съдържанието на съществуващ архив с данни

 

1.4. След като напишем името на архива-източник и натиснем “Enter”, на екрана се появява панел, който съдържа редица функции (фиг. 2). От тях избираме функцията “Печат на аналитични салда – за пренос във ФОИ9” и програмата формира файл с необходимите данни. Това може да отнеме няколко секунди и трябва да изчакаме процесът да завърши.

фиг. 2. При копирането на архива се избира функция “Печат на аналитични салда – за пренос във ФОИ9”

 

1.5. След като се формира файла с данни на екрана се появява нов панел, съдържащ имената на различни редактори (фиг. 3), от които задължително трябва да изберем “MsOffice – EXEL”!

фиг. 3. Избор на редактор “MsOffice – EXEL “

 

1.6. Така подготвеният от програма файл се отваря в избрания от нас редактор EXEL (показан е на фиг. 4) и може да го трансформираме съгласно нашата цел във файл, съдържащ аналитични салда по конкретна сметка.

фиг. 4. Наблюдение на първоначално създадения файл в редактор EXEL.

 

1.7. Следва да преформатираме данните така, че те да се разположат както трябва в колоните на таблицата. За целта от функционалния панел избираме “Data”, след това “Text to columns”. На екрана се отваря нов панел, от който избираме “Delimited” и след това натискаме бутона “Next”. Появява се нов панел, от който избираме “Other” (като поставяме отметка) и в полето срещу него записваме за разделител символа точка и запетая “;” (фиг. 5).

фиг. 5. Записваме като разделител на колоните за таблицата символа точка и запетая

 

Отново кликваме върху бутона “Next” и след това върху “Finish”. С това завършваме преформатирането на данните. При правилно изпълнение на описаните действия данните от файла се разполагат както трябва в колоните на таблицата.

 

 Подготовка на CSV файла с аналитични салда по конкретна сметка от ФОИ7

Данните във файла, който наблюдаваме на екрана под редактор EXEL (фиг. 6) можем да трансформираме в подходящ вид, удобен за прехвърлянето им в EJ “COTA Счетоводство”.
Първоначалният файл съдържа всички данни както за синтетичните и аналитични салда на сметките, така и за номенклатурите на доставчици и клиенти. За да се създаде файл, който да съдържа само аналитични салда по конкретна сметка ще трябва от първоначалния файл да се изтрият някои данни, които не отговарят на тези условия.
В темата показваме конкретен пример, при който формираме файл, съдържащ аналитичните салда по сметка “401 Доставчици”.

фиг. 6.

 

За целта трябва да изпълним следните стъпки:

2.1. Изтриваме в таблицата всички редове, които за над и под редовете с аналитичните салда на сметка “401 Доставчици”. След изтриването им таблицата би трябвало да изглежда както е показано на фиг. 7.

фиг. 7. Вид на таблицата след изтриване на редовете над и под редовете с аналитични салда на сметка “401 Доставчици”.

 

2.2. След изтриването на редовете изтриваме колони А, В, С и Д с “Delete columns”. Таблицата се променя във вида показан на фиг. 8.

фиг. 8. Вид на таблицата след изтриване на колони А, В, С и Д.

 

2.3. Съхраняваме таблицата като CSV файл чрез “File” и “Save as”. Специално избираме типа на файла от “Save as type” да е “CSV (Comma delimited)(*.csv)”.

 

 Прехвърляне на данните от CSV файла с аналитични салда по конкретна сметка в EJ “COTA- Счетоводство”.  Процесът по прехвърляне е описан в тема “Импорт на аналитични начални салда от файл“.