X
Back

Попълване на номенклатура с елемент от CVS файл (импорт на данни от други системи)

Панелът за работа с номенклатури позволява автоматичното добавяне на нови елементи в дадена номенклатура от текстов файл с данни (импорт на данни). Използват се т.нар. CSV файлове. Тези файлове се използват за пренос на таблични данни между различни системи. Много от съществуващите системи могат да записват (експортират) съдържащите се в тях данни като CSV файл. Тези файлове представляват обикновени текстови файлове. В CSV файла всеки ред отговаря на един елемент от номенклатурата. Стойностите за различните характеристики на елемента се записват в реда последователно като обикновен текст, като за разделител между различните характеристики се използва символът точка със запетая “;”. Използването на “;” в самата стойност за характеристиката не се допуска.

 

Първата стойност от CSV реда съответства на идентификатора на елемента. Алгоритъмът изчита CSV файла ред по ред и се опитва да добавя нови елементи към номенклатурата. Стойностите се прочитат последователно от CSV реда и се записват в номенклатурата в последователни съществуващи характеристики – започвайки от идентификатора се търси следващата зададена характеристика. Извлечените от CSV файла стойности за характеристиките се записват в номенклатурата в зависимост от типа на съответната характеристика. Празна стойност за характеристиката в CSV файла се задава чрез “;;”. Към номенклатурата се добавят само нови елементи – ако идентификаторът от CSV файла съвпада с идентификатор на вече съществуващ елемент в номенклатурата, то елементът не се добавя към номенклатурата, освен това не се редактират и другите негови характеристики.

 

За да се осъществи импортирането на данни от CSV файл, в таблицата за избор на номенклатура трябва да се кликне с десен бутон на мишката върху реда, съответстващ на номенклатурата, към която трябва да се добавят новите елементи. В следствие на екрана се появява контекстно меню (фиг. 1), от което трябва да се избере полето „Внасяне на елементи от CSV файл“. След това на екрана ес появява панел, съдържащ съобщение какво следва да се направи, за да се заредят елементи от CSV файла (фиг. 2). След затваряне на панела със съобщението, се отваря диалогов прозорец за избор на CSV файла, който съдържа данните за импортиране (фиг. 3). Съответния файл трябва да се маркира и да се натиснете върху бутона „Open“ („Отвори“). С това започва импортиране на елементите, в края на което се показва съобщение с информация за броя на добавените елементи.

 

 Данни и настройки ► Номенклатури ► Доставчици ► Въвеждане/Редактиране на номенклатура ►

► Внасяне на елементи от CSV файл 

 

ном7-1

фиг. 1. Контекстно меню

 

 Данни и настройки ► Номенклатури ► Доставчици ► Въвеждане/Редактиране на номенклатура ►

► Внасяне на елементи от CSV файл 

 

ном7-2

фиг. 2. Панел със съобщение

 

ном7-3

Фиг. 3. Диалогов прозорец за избор на CSV файл с данни

 

Импортиране на стойност за характеристика от тип „номенклатура“

– прави се проверка дали в съответната свързвана номенклатура има частично или пълно съвпадение със зададената в CSV файла стойност;

– търси се по всички характеристики на свързваната номенклатура;

– ако има точно едно съвпадение, то за стойността на характеристиката се записва идентификаторът на съответния елемент от свързваната номенклатура;

– ако няма съвпадение или има няколко съвпадения, то за стойността на характеристиката се записва извлеченият от CSV файла низ.

 

Импортиране на стойност за характеристика от тип „системен списък“

– прави се проверка дали в съответната свързвана системна номенклатура има частично или пълно съвпадение със зададената в CSV файла стойност;

– търси се по всички характеристики на свързваната системна номенклатура;

– ако има точно едно съвпадение, то за стойността на характеристиката се записва идентификаторът на съответния елемент от свързваната системна номенклатура;

– ако няма съвпадение или има няколко съвпадения, то за стойност на характеристиката не се записва нищо.

Внимание!

png-0542

 

В някои номенклатури е забранено добавянето на нови елементи – за повече информация вижте документацията към програмата, тема Административен режим на прозореца “Номенклатури”.