Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

Новини

Към 31.03.2019 година сменихме касовия апарат с нов – отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006 година на МФ. МОЖЕ ЛИ СЕГА ДА ВЪВЕДЕМ СУПТО И ДА ГО СВЪРЖЕМ С ТОЗИ ЕКАФП?

Следва да изберете софтуер от списъка на НАП: https://nap.bg/page?id=744, който да отговаря на Вашите изисквания. В срок до 7 дни от инсталирането му в търговския обект следва да подадете информация в НАП, по електронен път с КЕП, съгласно приложение № 32 от Наредбата.Новите ЕКАФП могат да работят както в режим на „касов апарат“, така и в режим на „фискален принтер“.

Какви задължения имаме при проверка от НАП в търговския обект ?

При извършване на проверка в търговски обект лицата са длъжни по искане от орган по приходите незабавно да осигурят достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер – сървъри, работни станции, ФУ и др.

В какви срокове трябва да пазим информацията ?

Лицата са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера(текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението ѝ в сроковете по чл.38, ал.1 от ДОПК/който е 5 години/, независимо от нейното местонахождение.

Кога имаме задължение за издаване на фискален бон ?

Във връзка с получените от Вас суми, за извършени продажби на стоки или услуги, за заплащането на които вашите клиенти са използвали – пари в брой, чек, ваучер, банкова дебитна или кредитна карта сте длъжни да издадете фискален/системен бон от регистрирано в НАП фискално устройство – ЕКАФП, Фискален принтер, ЕСФП, ИАСУТД.

Какви срокове трябва да спазим за СУПТО ?

Лицата, в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект, подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП.

Какво е СУПТО ?

“Софтуер за управление на продажби в търговски обект” е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Нова версия на модул „ARFA – Персонал и ТРЗ“ съгласно промените в Наредба – 5 от 1 март 2019, за съдържанието и реда за изпращане на уведомленията по чл. 62, ал. 5 от КТ

Уважаеми клиенти, във връзка с направените промени в Наредба – 5 (публикувани в ДВ бр. 12 от 08.02.2019 г.)  за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.

Нови формати за декларации образец 1 и образец 6 в EJ „ARFA – Персонал и ТРЗ“

От 02.02.2019 г. във връзка с новите формати за Декларации образец 1 и образец 6 в модул EJ „ARFA – Персонал и ТРЗ“ са направени необходимите изменения и допълнения,  съгласно внесените на 31.01.2019 промени от НАП.

Декларации за местни данъци и такси в модул FIXA – активи и инвентар

Фирма Приложни Информационни системи ООД , разработи функционалност за попълване, съхранение и следене на декларации необходими за общините във връзка с местни данъци и такси. В новата версия на модул FIXA имате възможност да попълвате декларация по чл.