Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Копиране на документ

В програмата са разработени различни варианти за копиране на документи. За предварително избран документ е възможно както пълното му копиране, така и копирането само на контировките и аналитичностите от него. Може да се копират документи в текущия месец. Също така е възможно да се копират и в различни месеци т.е. месеца, в който ще се копира избрания документ може да е различен от месеца, в който е бил въведен.

Алгоритъмът за копиране представяме с пример, в който разглеждаме и двата варианта за копиране. Първият вариант включва копирането на контировките и аналитичностите на предварително избран документ, а вторият – пълното копиране на документа.

Пример. Документът, който ще бъде копиран в разглеждания пример е показан на фиг. 1. Той е въведен в месец януари 2018 г., в папка “Доставчици от страната”, с № 0000025788 и дата 31.01.2018 г.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

Фиг. 1. Вид на документа, който ще копираме

 

Алгоритъмът за копиране е следният:

1. Избира се месеца, в който ще бъде копиран документа. Месецът, в който ще се извърши копирането може да е различен от този, в който е въведен документа. В примера на фиг. 2 избраният месец е февруари, 2018 г., а документът е въведен в януари, 2018 година.

2. Избира се папката, в която ще се копира документа.
На фиг. 2 избраната папка е “Доставчици от страната”.

3. Активира се бутона за “нов документ” (фиг. 2).

4. И след него се активира бутона за “копиране на документи” (фиг. 2).

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

Фиг. 2. Копиране на документи

 

5. При активирането на бутона за копиране на документи на екрана се отваря нов панел, който съдържа в горната си част редица функционални бутони (фиг. 3). От бутоните следва да се избере “копиране на документ”.

6. След това се избират месеца и годината, в които е въведен документа, който ще бъде копиран. В примера на фиг. 3 е избран месец януари, 2018 г., защото в него е въведен документа, който копираме.

7. Активира се бутона “показване на документите” (фиг. 3).

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

Фиг. 3. Настройка на месеца, в който е въведен документа, който ще се копира и “показване на документите”

 

8. В панела се зарежда списък с всички въведени документи от избрания период (фиг. 4). С мишката трябва да се маркира в списъка документът, който ще бъде копиран.

9. В случай, когато е необходимо да се копират само контировките и аналитичностите на маркирания документ, трябва да се активира  бутона “Копиране само на контировките и аналитичностите от избрания документ” (фиг. 4).

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

Фиг. 4. Копиране само на контировките и аналитичностите от избрания документ

 

В резултат на извършените действия от маркираният документ в новия се копират контировките и аналитичностите. На фиг. 5 е показано как изглежда на “новия документ”, след извършване на копирането. Таблицата с контировките и аналитичностите е заредена, остава да се въведат останалите елементи от документа – БУЛСТАТ на контрагента, номер, дата на документа, сума и др.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

Фиг. 5. Вид на новия документ след копиране контировките и аналитичностите от избрания документ

 

10. В случай, когато е необходимо да се копира целия документ, трябва да се активира  бутона “Пълно копиране на избрания документ” (фиг. 6).

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

Фиг. 6. Пълно копиране на избрания документ

 

С активирането на бутона “Пълно копиране на избрания документ” се извършва копирането в избраната папка, в случая това е папка “Доставчици от страната” (фиг. 7). Следва да се въведат допълнителните елементи по документа: номер, дата, описание и др.

Работа с документи ► Въвеждане на документи ► Доставчици ► Доставчици от страната

Фиг. 7. Вид на новия документ след пълното копиране на избрания документ