Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Как се правят архиви на данните за заплати?

Архивирането на заплатите не се извършва автоматично. За да съхраните данните е необходимо да използвате функцията за съхранение от модул “ARFA – Персонал и ТРЗ”. Тя се намира в раздел “Системни функции” → “Съхраняване и възстановяване”.

Стъпките на архивиране са 3:

Избирате от раздел “Системни функции” функция “Съхраняване и възстановяване” и активирате функционалния бутон “Архивиране на данни” (фиг. 1).

Настройвате информацията в следните полетата (вижте на фиг. 1):

  • Архивирай данните на:” – може да изберете да бъде направен архив за всички фирми или за конкретна фирма от списъка с фирми в падащото меню на полето;
  • Архивирай наличните данни за:” – посочвате за коя година ще архивирате данни;
  • Папка, в която ще бъде поставен архивът:” – от бутона “Избор” избирате папката, в която искате да бъде записан архива.

Активирате функционалния бутон “Архивирай данните“.

 

На фиг. 1 е показан пример, в който е избрано да се направи архив за всички фирми за 2018 година и архивът да бъде записан в папка: D:\FOI9\ARCHIVES\ARFA.

Системни функции ► Съхраняване и възстановяване ► Архивиране на данни

фиг. 1. Избор на архиви, година и папка за архивиране

 

След завършването на операцията програмата извежда на екрана съобщение, че архивът е създаден (фиг. 2).

Фиг. 2. Съобщение, което извежда програмата след приключване на архивирането

 

Внимание! Препоръчваме да се правят редовно архиви поне един път месечно, за да се гарантира сигурността на въведената и обработена информация за всички фирми, които се обслужват с модул “ARFA – Персонал и ТРЗ”.