X
Back

Инструкция за прехвърляне на данни от FOI9-ARFA към EJ System-ARFA

FOI9-ARFA e наименованието на старата версия на модула за ТРЗ и личен състав,

EJ System-ARFA е наименованието на новата версия в комплекса EJ System Std.

EJ System Std – единен програмен комплекс, съдържащ модули, автоматизиращи дейността на фирменото счетоводство, ТРЗ и личен състав, складовото стопанство на фирмата, управлението на дълготрайните активи и ММП и други.

В настоящата инструкция са представени различни варианти, чрез които може да осъществите преминаването от старата версия FOI9-ARFA към новата версия  EJ System-ARFA на модула за ТРЗ и личен състав.

Етап I. Подготовка за прехвърляне на данните

1.Обновете програмата до най-нова версия.

2.Приключете 2018 г. и преминете в 2019 г. за всички фирми, на които водите заплати със старата версия FOI9-ARFA и за които искате да прехвърлите данните в новата версия EJ System-ARFA. Много е важно да сте преминали в 2019 година, за да може данните за всяка фирма да се прехвърлят както за предходните години, така и за текущата 2019 година.

3.Ако нямате инсталиран единния програмен комплекс EJ System Std на компютъра, на който работите с FOI9-ARFA, необходимо е да го инсталирате. Инсталирането можете да осъществите от сайта www.prilsys.bg , страница „Софтуер за фирмено управление EJ System Standard“ чрез активиране на иконката за инсталация . На посочения e-mail ще получите административна парола.

След инсталирането на EJ System Std на работния плот ще имате две различни иконки:

  – за работа с FOI9-ARFA,   – за работа с  EJ System Std.

4.Стартирайте програмния комплекс EJ System Std от иконката му на работния плот. На екрана се зарежда началната работна форма на комплекса и прозорец, в който трябва да въведете потребителско име и парола. В лявата част на формата са разположени функционалните бутони на управленския модул. От тях изберете бутона „Данни за фирмите“ (Фиг. 1. Начална работна форма на ЕПК EJ System Std).

Фиг. 1. Начална работна форма на ЕПК EJ System Std

Фиг. 1. Начална работна форма на ЕПК EJ System Std

 

На екрана се появява нов прозорец (Фиг. 2. Данни за фирмите), съдържащ таблица за въвеждане данните на фирмите.

EJ System Std ► Данни за фирмите

Фиг. 2. Данни за фирмите

 

Започнете да въвеждате имената на фирмите, за които ще прехвърляте данни, от колона „име на фирмата“, като препоръчваме да спазвате съответствието на номерата на архивите, съгласно тяхната подредба в модул FOI9-ARFA. За потребителите на EJ System STD, които вече са създали фирмите в този панел имат възможност да прехвърлят фирмите на новата номерация.

При двоен клик с ляв бутон на мишката в полето „данни и параметри“ на фиг. 2 на екрана се зарежда нов прозорец (Фиг. 3. Прозорец за въвеждане на данни за фирмата) с множество полета за въвеждане на данни:  БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, пощенски код, адрес за кореспонденция и други. Попълнете необходимите данни за фирмата.

EJ System Std ► Данни за фирмите ►данни и параметри

Фиг. 3. Прозорец за въвеждане на данни за фирмата

Фиг. 3. Прозорец за въвеждане на данни за фирмата

 

След като попълните данните за всички фирми затворете EJ System Std.

5. Стартирайте от иконката   старата версия на програмата FOI9-ARFA и от раздел „Сервизни функции“ на главното меню активирайте функцията  „Експорт на данни към EJ System“. На екрана в дясно се зарежда работната форма, която е разделена на три части (Фиг. 4. Работна форма на функция Експорт на данни към EJ System).

Сервизни функции ► Експорт на данни към EJ System

Фиг. 4. Работна форма на функция Експорт на данни към EJ System

Фиг. 4. Работна форма на функция Експорт на данни към EJ System

 

I-ва част. В първата част са разположени две полета:

  • експортирана година – за избор от падащо меню на „всички години“ или на конкретна година, за която ще се прехвърлят данните.
  • експортирана фирма – за избор от падащо меню на „всички фирми“ или на конкретна фирма, от която ще се прехвърлят данните.

II-ра част. Втората част съдържа две полета съответно за „път до данните на EJ System“ и за „експортиране във фирма“ и един функционален бутон „Избор“.

Полето „път до данните на EJ System“ и бутонът „Избор“ се използват за задаване на пътя до данните на фирмата в новата версия на EJ System-ARFA.

Полето „експортиране във фирма“ съдържа падащо меню със списък на фирмите, от който списък следва да се избере името на фирмата, в която ще се прехвърлят данните.

III-та част. В третата част на работната форма съдържа таблица, в която се показва информация свързана с прехвърлянето на данните. Тя има няколко колони: „Име на файла (ARFA)“, „модифициран на“, „размер (В)“, „име на файла (EJ System)“ и „забележки“, в които се зарежда съответстваща информация. Под таблицата е разположен функционален бутон „Експортиране на данните към EJ System“, чрез стартирането на който, се осъществява процеса с прехвърляне на данните.

 

Етап II. Варианти за прехвърляне на данните между старата и новата версия на модула за ТРЗ и Личен Състав

Вариант 1. Прехвърляне на данните за всички фирми и всички години наведнъж.

Този вариант е подходящ, когато потребителят използва модул FOI9-ARFA само за една или за малък брой фирми.

Основното изискване за прехвърлянето е за всички фирми от старата и новата версия, да има съвпадение на номерата по БУЛСТАТ и съвпадение на номерата на архивите.

Ако са изпълнени тези условия, може да направите прехвърлянето за всички фирми и всички години наведнъж.

Представяме алгоритъма в 6 стъпки вижте примера за настройки представен на Фиг. 5. Експортиране на данните към EJ System – за всички фирми и всички години:

(1) Изберете от падащото меню в полето „експортирана година“ варианта „всички години“.

(2) След това от падащото меню полето „експортирана фирма“ – „всички фирми“.

(3) В полето „път до данните на EJ System“ пътят се зарежда автоматично. Проверете дали той е правилно записан и ако не е чрез бутона „Избор“ задайте съответните устройства и папки, на които се намират данните.

(4) В полето „експортиране във фирма“ автоматично е записано „запазва номерата от ARFA“, което означава, че се запазват номерата на архивите в съответствие с номерата им в FOI9-ARFA.

(5) Ако в информационния панел няма забележки за несъответствия в номерата по БУЛСТАТ и номерата на архивите, може да се пристъпи към следващата стъпка 6.

(6) Направете прехвърлянето чрез стартиране на бутона „Експортиране на данните към EJ System“.

Сервизни функции ► Експорт на данни към EJ System

Фиг. 5. Експортиране на данните към EJ System – за всички фирми и всички години

Фиг. 5. Експортиране на данните към EJ System – за всички фирми и всички години

 

След приключване на процеса по експортиране на данните системата извежда на екрана съобщения, че процеса е завършен и файловете са копирани успешно (Фиг. 7. Съобщения, които извежда системата след приключване процеса на експортиране на данните).

В случай, че има разминаване в посочените условия, прехвърлянето на данните трябва да се извърши за всяка фирма поотделно – вижте Вариант 2.

 

Вариант 2. Прехвърляне на данните за предварително избрана фирма за всички години.

Представяме алгоритъма в 6 стъпки:

(1) Изберете от списъка в полето „експортирана година“ – „всички години“ (фиг. 6).

(2) След това от полето „експортирана фирма“ изберете фирмата, от която ще прехвърляте информация. (В примера на фиг. 6 е избрана фирма, разположена на ред 031 в архивите).

Сервизни функции ► Експорт на данни към EJ System

Фиг. 6. Експорт на данни към EJ System – за избрана фирма и всички години

Фиг. 6. Експорт на данни към EJ System – за избрана фирма и всички години

 

(3) В десния панел, в полето „път до данните на EJ System“ пътят се зарежда автоматично. (В показания пример на фиг. 6 пътят е D:\FOI9\). Проверете дали вярно ли е записан пътят до данните, защото в някои редки случаи, когато се работи в мрежа е възможно в това поле да не е указан точният път до устройството, на което се намират данните. Тогава трябва да зададете пътя чрез бутона „Избор“, като изберете съответните устройства и папки.

(4) В полето „експортиране във фирма“ посочете фирмата, в която ще прехвърляте данните. На фиг. 6 е посочена фирмата с номер 031, но може да изберете друг номер (ред).

Възможно е фирмата, в която искате да прехвърлите данни да се намира на друга позиция в архивите, а не на същата позиция на фирмата, от която ще прехвърляте информация. В такъв случай е важно номерата по БУСТАТ на двете фирми да съвпадат.

(5) След като сте настроили пътя и фирмите, между които ще се осъществява експорта на данни, трябва да проследите изведените от системата съобщения в информационния панел. В колоните за име на файл в ARFA и за име на файл в EJ System се показва информация за архивите на избраните фирми за всички години (фиг. 6). Проверете дали в колоната за забележки има изведени от системата съобщения по отношение несъвпадение на данни (следете за несъвпадение на номерата за БУЛСТАТ).

(6) Ако няма изведени забележки от системата за несъвпадение на БУЛСТАТИ – може да стартирате бутона „Експортиране на данните към EJ System“, за да се осъществи експорта на данни. Когато процесът по прехвърляне приключи системата извежда съобщение, че „Експортирането на данните е завършено“, че файлът е копиран успешно и други съобщения във връзка с приключването на процеса (Фиг. 7. Съобщения, които извежда системата след приключване процеса по експортиране на данните).

Сервизни функции ► Експорт на данни към EJ System

Фиг. 7. Съобщения, които извежда системата след приключване процеса на експортиране на данните

Фиг. 7. Съобщения, които извежда системата след приключване процеса по експортиране на данните

 

След като данните са прехвърлени успешно от FOI9-ARFA към EJ System-ARFA продължавате да работите само с новата версия, тя съдържа данните за всички години и всички фирми.

Внимание! Прехвърлянето на данните за фирмите от старата версия на модула за ТРЗ и Личен състав в новата, може да извършите в удобно за вас време в първото полугодие на 2019 г., не е задължително да направите прехвърлянето веднага в месец януари от новата година.