Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Импорт на структура и данни за СМЦ от системата за склад на ФОИ7 към модул “BONA – Склад” на EJ System

Импортирането на структурата и данните от системата за склад на ФОИ7  към модула за склад на EJ System се извършва в три етапа. Първият етап включва подготовката на файл със съответстващата структура и данни от ФОИ7. Вторият етап включва импорта на данните от подготвения файл в модул „BONA – Склад”. Третият етап включва наблюдение на прехвърлените данни и зареждане на начални салда.

I. Подготовка на файла със структурата и данните от програмата за склад на ФОИ7

 Изтриване на СМЦ от склада, които не са инициализирани

Преди да се пристъпи към формирането на файла трябва във ФОИ7 предварително да се изтрият СМЦ-тата, които не са инициализирани.

 Формиране на справка за СМЦ от склада на ФОИ7 чрез редактор EXCEL на MsOffice. За формирането на справката от програмата за слад на ФОИ7 се избират функциите „Структура на СМЦ“ ► „Обработка ведомост“ ► „Обработка ведомост по СМЦ“ ► Начален и краен месец и след това се посочва редактора MsOffice EXCEL (фиг. 1 и фиг. 2): 

Структура на СМЦ ► Обработка ведомост ► Обработка ведомост по СМЦ ► Начален и краен месец

Фиг. 1. Избиране на СМЦ

 

Структура на СМЦ ► Обработка ведомост ► Обработка ведомост по СМЦ ► Начален и краен месец

► Редактор MsOffice –EXCEL

Фиг. 2. Избор на редактор MsOffice – EXCEL

 

Автоматично се формира справка, която се визуализира на екрана във вида показан на фиг. 3.

Фиг. 3. Първоначален вид на справката със СМЦ

 

 Обработка на справката за СМЦ с цел да се приведе в подходящ вид за импортиране на данните. Справката трябва допълнително да бъде обработена с редактора, както е показано по-долу в темата.

  • В таблицата, съдържаща данните за СМЦ, трябва да се маркират колони D, E, F, G, H, I и L (фиг. 4) и след това да се изтрият.

фиг. 4.

 

  • Вид на справката за СМЦ след изтриването на колоните D, E, F, G, H, I и L (фиг. 5).

фиг. 5

 

  • Маркират се редовете, които съдържат началното описание (шапката) на таблицата, както е показано на фиг. 6 и след това се изтриват.

фиг. 6

 

  • Вид на справката за СМЦ след изтриването на шапката (фиг. 7).

фиг. 7

 

 Записване на справката със структурата и данните за СМЦ като csv файл (фиг. 8)

фиг. 8

 

  • Вид на csv файла наблюдаван през редактор Notepad (фиг. 9).

фиг. 9

 

II. Прехвърляне на данните от подготвения csv файл в модул „BONA– Склад“

 Импорт на данни и настройки от предварително подготвения csv файл в модул „BONA– Склад“

От главното меню трябва да се избере раздел “Сервизни функции”, от него да се избере функцията “Импорт на данни”. На екрана се зарежда работна форма, в която има поле за записване на парола и бутон за достъп. Паролата е набор от четири цифри 1112 и след записването ѝ в полето, трябва да се активира с мишката бутона “достъп” (фиг. 10).

Сервизни функции ► Импорт на данни ► парола за достъп/достъп

фиг. 10

 

На екрана се зарежда нова форма, която съдържа два функционални бутона – “Импорт на документи” и “Импорт на данни и настройки”.  За прехвърлянето на СМЦ трябва да се избере бутона “Импорт на данни и настройки”. На екрана се зарежда нова форма, която съдържа други два функционални бутона – “Импорт от стандартен файл” и “Импорт от FOI7”. Трябва да се активира бутона “Импорт от FOI7” и след това бутона “Зареждане на структурата на СМЦ във фирмата и началните им салда от складово стопанство на FOI7” (фиг. 11).

 

Сервизни функции ► Импорт на данни ► парола/достъп ►Импорт на данни и настройки ► Импорт  от FOI7 ►

► Зареждане на структурата на СМЦ във фирмата и началните им салда от складово стопанство на FOI7

фиг. 11

 

На екрана се показва панел, в който от папките на компютъра трябва да се избере предварително подготвения файл, съдържащ СМЦ (фиг. 12).

 

Сервизни функции ► Импорт на данни ► парола/достъп ►Импорт на данни и настройки ► Импорт  от FOI7 ►

► Зареждане на структурата на СМЦ във фирмата и началните им салда от складово стопанство на FOI7

► избор на файл

фиг. 12

 

След избора на файла със СМЦ програмата автоматично извършва процеса по прехвърлянето и след приключването му на екрана се извежда съобщение “ГОТОВО” (фиг. 13).

 

Сервизни функции ► Импорт на данни ► парола/достъп ►Импорт на данни и настройки ► Импорт  от FOI7 ►

► Зареждане на структурата на СМЦ във фирмата и началните им салда от складово стопанство на FOI7

фиг. 13

 

III. Наблюдение на прехвърлените данни и зареждане на начални салда

 Наблюдение на структурата на СМЦ.

Наблюдението на прехвърлените данни и зареждането на началните салда се извършва в раздел “Данни и настройки” чрез функцията “СМЦ – структура, данни”. При избора на тази функция на екрана се зарежда работната форма, показана на фиг. 14. В лявата си част формата съдържа структурата на СМЦ. От своя страна лявата част е разделена на две части – горна и долна. В горната част се визуализират основните групи СМЦ, а в долната елементите на избраната от горната част група СМЦ (фиг. 15).

 

Данни и настройки ► СМЦ – структура, данни

фиг. 14

фиг. 15

 

 Зареждане на начални салда.

След прехвърлянето на структурата на СМЦ от ФОИ7 трябва да се заредят началните им салда. От главното меню – раздел “Данни и настройки” трябва да се стартира функцията “СМЦ – структура, данни”. Зареждането на салдата може да стане както по отделни групи СМЦ, така и за цялата структура от групи СМЦ-та. В примера по-долу е показано зареждането на начални салда за конкретно избрана група СМЦ – “Батерии”. В дясната част на работната форма се съдържа панел с различни функции за групова обработка на СМЦ (фиг. 16). От този панел трябва да се избере функцията “Начални салда” и при нейното активиране на екрана се зарежда таблица, съдържаща елементите на избраната група СМЦ, техните количества, единична цена и стойност (фиг. 16).

 

Данни и настройки ► СМЦ – структура, данни ► Данни ► Начални салда

фиг. 16

 

Над таблицата има поле “дата, към която се отнасят началните салда на СМЦ в групата” и в него трябва да се напише съответната дата за завеждане на началните салда. Под таблицата има бутон “Зареждане на началните салда по картоните на СМЦ”, при активирането на който се извършва зареждането на началните им салда от програмата.  Първо трябва да се напише датата и след това да се стартира бутона за зареждане на началните салда по картоните на СМЦ. В противен случай, програмата извежда на екрана съобщение, че датата не е въведена.

 

Данни и настройки ► СМЦ – структура, данни ► Данни ► Начални салда

фиг. 17

След зареждането на началните салда по картоните на СМЦ от програмата, в последната колона “статус” на таблицата с елементите на групата СМЦ, която е визуализирана на екрана се показва статус “зареден” за елемнтите, на които са заредени началните салда (фиг. 18).

 

Данни и настройки ► СМЦ – структура, данни ► Данни ► Начални салда

фиг. 18

 

Внимание! Ако в таблицата с елементите по групи СМЦ има отрицателни стойности за количества или стойност, данните за тези СМЦ-та не се зареждат в началните салда.