Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения (2017 г.)

Извършването на годишното изравняване на данъка върху доходите от трудови правоотношения става в няколко стъпки:

 Първо трябва да се нанесат необходимите данните за лицата, които ще ползват данъчни облекчения за деца по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ и чл.22г, ал.7 за деца с увреждания от ЗДДФЛ за 2017 година. Това става в: „Персонал на фирмата“  „Данни за персонала“ →  „Други“ →  „Данъчни облекчения“. На фиг. 1 е показан пример, в който лицето ползва данъчно облекчение за две  ненавършили пълнолетие деца.

Персонал на фирмата ► Данни за персонала ►Други ►Данъчни облекчения

фиг. 1

 

 Ако във фирмата има лица, които са постъпили на работа през 2017 г. и са представили служебни бележки от предишния работодател – данните от служебната бележка трябва да се внесат в месеца, в който лицето е постъпило на работа във фирмата. Данните се внасят в „Персонал на фирмата“ „Данни за персонала“ → „Друг работодател“ → „Данни от предишен работодател за месеците преди постъпване в предприятието“, като съответно трябва да бъдат попълнени брутен облагаем доход, данъчна основа, удържан данък и сумата на личните осигуровки. В примера на фиг. 2 лицето е постъпило на работа във фирмата през месец юли 2017 година. Данните от представената служебна бележка по чл. 45, ал.1 и 2 издадена от предишния работодател са попълнени в полетата „брутен облагаем доход“, „данъчна основа“, „ДДФЛ“, като в полето „лична СО“ е записана сумата от „т.2 Удържани задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО“ на служебната бележка.

Персонал на фирмата ► Данни за персонала ► Друг работодател 

►Данни от предишен работодател за месеците преди постъпване в предприятието

фиг. 2. Данни от предишен работодател за месеците преди постъпване в предприятието

 

 Ако заплатите за 2016 г. са формирани с друг програмен продукт (а не с „ARFA – Персонал и ТРЗ“) и са изплатени през януари 2017 г. – тогава трябва в месец януари 2017 г. за всяко лице от персонала, на което ще се издава служебна бележка в края на годината да се внесат данните за заплатата от м. декември 2016 г. Това става в „Персонал на фирмата“ „Данни за персонала“ → „Друг работодател“ → „Данни от предишен работодател за месеците преди постъпване в предприятието“, като съответно трябва да бъдат попълнени необходимите данни.

 Изчислете заплатите за месец декември 2017 г.

 След нанасянето на данните, както е описано по-горе, от раздел „Персонал на фирмата“ трябва да се избере „Данни за НАП и НОИ“ → „Годишно преизчисляване на ДОД“. На екрана в дясна част се зарежда структурата на персонала, таблица с данните за годишното изчисление на ДДФЛ и три функционални бутона: „Изчисляване на год. ДОД“, „Годишни фишове“ и „Сл. Бел. Чл. 45, ал.1 и 2“ (фиг.3).

Персонал на фирмата ► Данни за НАП и НОИ ► Годишно преизчисляване на ДОД

фиг. 3

 

  • Изчисляване год. ДОД – чрез активиране на функционалния бутон „Изчисляване год. ДОД“ програмата извършва необходимите изчисления и в таблицата срещу имената на лицата от персонала се зареждат разликите в данъка от доходите от трудови правоотношения – съответно сумите за удържане са означени със знак плюс, а за възстановяване със знак минус. На фиг. 4 е показан пример за лица, които ползват данъчни облекчения и на които трябва да се възстановят съответно сумите 40,00 лв. и 20,00 лв.

Персонал на фирмата ► Данни за НАП и НОИ ► Годишно преизчисляване на ДОД

фиг. 4

 

  • Годишни фишове – чрез активирането на функционалния бутон „Годишни фишове“ – на екрана се зарежда справка за избраните лица от структурата на персонала, която съдържа данните с направеното годишното преизчисление на данъка от доходите от трудови правоотношения. В примера на фиг. 5 показана справката за първото от лицата в горния пример.

Персонал на фирмата ► Данни за НАП и НОИ ► Годишни фишове

фиг. 5

 

  • Сл. Бел. Чл. 45, ал.1 и 2 – чрез активирането на функционалния бутон „Сл. Бел. Чл. 45, ал.1 и 2“ на екрана се зареждат служебните бележки за лицата от персонала. В примера на фиг. 6 е показана служебната бележка за лице, на което трябва да се възстанови сумата 40,00 лв.

Персонал на фирмата ► Данни за НАП и НОИ ► Сл. Бел. Чл. 45, ал.1 и 2

фиг. 6

 

 След преизчислението на годишния данък трябва отново да се изчислят заплатите на персонала, за да се отразят съответните корекции. На фиг. 7 е показано как изглежда фиша за работна заплата след годишното изравняване на ДДФЛ на лице, което ползва данъчно облекчение за две деца.

 

фиг. 7