Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

Често задавани въпроси

Приключих фирма в 2016 г., но данните не ми се прехвърлят в 2017 г.

Приключили сте 2016 г., но не за всички фирми излизат данни. Ако за някой от фирмите Ви липсват данни и структурата на персонала изглежда по начин, както на Фиг. 1, то приключването на фирмата не се е състояло.

Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения

Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения Извършването на годишното изравняване на данъка върху доходите от трудови правоотношения става в няколко стъпки: Първо трябва да се нанесат необходимите данните за лицата, които ще ползват данъчни облекчения за деца по чл.22в ал.8 от ЗДДФЛ и чл.22г ал.7 за деца с увреждания от ЗДДФЛ за 2016 година.

Приключване на годината

Приключването на годината се извършва в няколко стъпки: От раздел „Месеци и приключвания“ се избира „Приключване на годината“ (фиг. 1): Фиг. 1  Появява се съобщение за приключване на 2016 година за личните данни и текущите данни за възнагражденията (фиг.

Можем ли да изплащаме на каса заплата на служител, надвишаваща 10 000,00 лв.?

В ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ е регламентирано, че плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 10 000,00 лв.

Болничен по болест по време на неплатен отпуск – право и ползване?

Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж. Ако в момента се ползва неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж, той се прекъсва с отпуска по болест, като първите 3 дни се изплащат от работодателя, а за следващите се получава обезщетение от НОИ.

Права и задължения на работеща майка при прием на дете в детска ясла.

В случай, че майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето), има право на парично обезщетение при условията на чл.

Допълнителни ведомости

Стартирането на функцията „Допълнителни ведомости“ за начисляване на допълнителни възнагараждения след изплащането на заплатите се извършва от раздел „Допълнителни възнаграждения“ от главното меню на програмата – Фиг. 1. Фиг. 1 След стартирането на функцията „Допълнителни ведомости“ в работната форма в дясно се зареждат необходимите за работа нови форми, функции и структури – Фиг.

Възможност за съхранение и корекция на ведомост

В практиката, поради различни причини, често се налага да се правят корекции на ведомост, след като вече са изплатени заплатите за съответния месец. Програмата за „Заплати и човешки ресурси“ съдържа функции, с помощта на които може да се съхрани ведомостта, по която са изплатени вече заплатите, да се направят необходимите корекции и да се формират отново ведомости, рекапитулации и да се подадат актуализираните данни към НАП и НОИ.  

Болничен лист на лице, което няма 6 месеца стаж – как се отразява отсъствието?

На основание чл. 40, ал. 1 от КСО, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Какъв е броя на дните полагаем платен годишен отпуск при намален работен ден?

В Кодекса на труда е определено, че за една календарна година трудов стаж се полагат минимум 20 работни дни платен годишен отпуск. Съответно при намален работен ден от 4 и повече часа се полагат 20 работни дни, а за по-малко часове – пропорционално на отработеното време, като броят им е както следва: • При 1 час/ден – 2,5 дни/година; • При 2 часа/ден – 5 дни/година; • При 3 часа/ден – 7,5 дни/година;