X

COTA – Счетоводство

Интегрираност между модул EJ „COTA – Счетоводство“ и модул EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“

Между двата модула има пълна интегрираност, както от EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“ към EJ „COTA – Счетоводство“, така и обратно. От една страна, в модула за дълготрайни активи има функция, чрез която се генерира мемориален ордер за месечните амортизации, който автоматично се зарежда в модула за счетоводство – в раздел „Автоматични операции“, папка „ДМА“ (вижте в ръководството за потребителя раздел „IV.Справки и отчети“, гл.

Копиране на документ

В програмата са разработени различни варианти за копиране на документи. За предварително избран документ е възможно както пълното му копиране, така и копирането само на контировките и аналитичностите от него. Може да се копират документи в текущия месец.

Отложено плащане на ДДС

В програмата е разработена възможност за отразяване и отнасяне на суми за ДДС от документи на доставчици като задължение за бъдещ период. Алгоритъмът представяме в два етапа. Първият етап включва въвеждане на документ в програмата и поставянето на отметка към него за отложено плащане на ДДС.

Попълване на номенклатура с елемент от CVS файл (импорт на данни от други системи)

Панелът за работа с номенклатури позволява автоматичното добавяне на нови елементи в дадена номенклатура от текстов файл с данни (импорт на данни). Използват се т.нар. CSV файлове. Тези файлове се използват за пренос на таблични данни между различни системи.

Нови атрибути за вход в EJ System: потребителско име и парола.

Въвеждане и настройване на потребителски имена и пароли за вход в програмния комплекс. От 1 март 2018 г. входа в програмния комплекс EJ System ще се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

Започване на нов период (създаване на нова година за фирмата)

Започването на нов период е описано подробно в тема “Започване на нов период (създаване на нова година за фирмата)“, в раздел EJ System Standart.

Протоколи по ВОП

В папки “Протоколи по ВОП – Доставка” и “Протоколи по ВОП – продажба” се съдържат документите при вътрешно общностно придобиване (ВОП). Особеното при въвеждането на данните е, че се въвежда фактурата, по която е станало вътрешно общностното придобиване.

Прехвърляне на аналитични салда по избрана сметка от ФОИ7 в EJ “COTA – Счетоводство”

Прехвърлянето на аналитични салда по конкретна сметка от ФОИ7 в EJ “COTA – Счетоводство” се извършва в три етапа: създаване на файл с аналитични салда по конкретна сметка от ФОИ7, подготовка на файла в CSV формат и прехвърляне на данните от CSV файла.  

Прехвърляне на синтетични салда от ФОИ7 в EJ “COTA – Счетоводство”

Прехвърлянето на синтетични салда  от ФОИ7 в EJ “COTA – Счетоводство” се извършва в три етапа: създаване на файл със синтетични салда от ФОИ7, подготовка на файла в CSV формат и прехвърляне на данните от CSV файла.  

Прехвърляне на номенклатури от ФОИ7 в EJ “COTA – Счетоводство”

Прехвърлянето на номенклатури от ФОИ7 в EJ “COTA – Счетоводство” се извършва в три етапа: създаване на файл с номенклатури от ФОИ7, подготовка на файла в CSV формат и прехвърляне на данните от CSV файла.