Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

ARFA – Персонал и ТРЗ

Допълнителни ведомости

Стартирането на функцията „Допълнителни ведомости“ за начисляване на допълнителни възнагараждения след изплащането на заплатите се извършва от раздел „Допълнителни възнаграждения“ от главното меню на програмата – Фиг. 1. Фиг. 1 След стартирането на функцията „Допълнителни ведомости“ в работната форма в дясно се зареждат необходимите за работа нови форми, функции и структури – Фиг.

Възможност за съхранение и корекция на ведомост

В практиката, поради различни причини, често се налага да се правят корекции на ведомост, след като вече са изплатени заплатите за съответния месец. Програмата за „Заплати и човешки ресурси“ съдържа функции, с помощта на които може да се съхрани ведомостта, по която са изплатени вече заплатите, да се направят необходимите корекции и да се формират отново ведомости, рекапитулации и да се подадат актуализираните данни към НАП и НОИ.  

Болничен лист на лице, което няма 6 месеца стаж – как се отразява отсъствието?

На основание чл. 40, ал. 1 от КСО, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Какъв е броя на дните полагаем платен годишен отпуск при намален работен ден?

В Кодекса на труда е определено, че за една календарна година трудов стаж се полагат минимум 20 работни дни платен годишен отпуск. Съответно при намален работен ден от 4 и повече часа се полагат 20 работни дни, а за по-малко часове – пропорционално на отработеното време, като броят им е както следва: • При 1 час/ден – 2,5 дни/година; • При 2 часа/ден – 5 дни/година; • При 3 часа/ден – 7,5 дни/година;

Еднодневни трудови договори

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. е създаден чл. 114а от КТ, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден.

При сключени основен договор на 8 часа и допълнителен на 4 часа, има ли право служителя на „клас прослужено време“ и на двете места?

В чл. 12, ал. 8 от  „Наредбата за структурата и организацията на работната заплата“ е определено, че Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.

Подаване на Декларация обр. 6 с две колони – за дължими осигуровки и дължим данък – с какви дати се подават двете колони?

Относно т.9 – Месец и година – За деклариране на данните за дължимите осигурителни вноски се попълва месецът и годината, за коѝто се отнасят данните – За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през коѝто данъкът е удържан , или през коѝто са направени частичните плащания в случаите по чл.

Представен е болничен лист и е подадено Удостоверение с Приложение 9 в НОИ. От там е върнато със Справка за приети и върнати документи. Как трябва да се представи отново?

Когато Удостоверение е върнато със Справката за приети и върнати документи, в която са посочени причините за връщане, то не фигурира в информационната система на НОИ. В този случай следва да се отстранят грешките, посочени в справката и Приложението отново да се подаде с код “Представяне”.

Как се подава корекция на декларация обр. 1, когато имаме служител на повече от един договор в една фирма?

В посочения случай, когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни.

Как се прави корекция на подаден вече болничен към НОИ?

В практиката често възникват случаи, при които връщат от НОИ вече подадени удостоверения Приложение 9 за болнични, които трябва да се подадат отново с код корекция. Пример : От НОИ е върнат болничен лист на лицето Виолета Стоянова Петрова, общо заболяване, с номер: Е20161234567 от 22.02.2016 до 26.02.2016 г.