Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

ARFA – Персонал и ТРЗ

ЕКАТТЕ – Единен Класификатор на Административно-Териториалните и Териториални Единици

ЕКАТТЕ е система от условни означения на административно-териториалните и териториалните единици в България, поддържана от Националния статистически институт съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ по силата на чл.

СИРВ – отразяване на извънреден труд в Декларация обр. 1

СИРВ – отразяване на извънреден труд в Декларация обр. 1 Броят на работните часове по графика на лицето /след превръщането на нощните часове в дневни/ за периода на СИРВ следва да е равен на договореното работно време за този период.

СМЕТКИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

В програмата има разработен апарат, който позволява хронологичното въвеждане и отчитане на сметки по граждански договори. Функциите, които обслужват гражданските договори са групирани в раздел „Сметки граждански договори“ в главното меню на програмата за “Заплати и човешки ресурси”- „Сметки по граждански договори“, „Справки и документи“ и „Номенклатури“ (Фиг.

Засичане на отсъствия на персонала

Във версията на EJ System – “Заплати и човешки ресурси” – ARFA от 07.03.2017 г. е реализирана функцията за следене на отсъствия от различен вид за персонала на фирмата. За да визуализирате справката е необходимо да изберете: “Персонал на фирмата” >>> “Данни на персонала”, както е показано на Фиг.

Приключих фирма в 2016 г., но данните не ми се прехвърлят в 2017 г.

Приключили сте 2016 г., но не за всички фирми излизат данни. Ако за някой от фирмите Ви липсват данни и структурата на персонала изглежда по начин, както на Фиг. 1, то приключването на фирмата не се е състояло.

Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения

Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения Извършването на годишното изравняване на данъка върху доходите от трудови правоотношения става в няколко стъпки: Първо трябва да се нанесат необходимите данните за лицата, които ще ползват данъчни облекчения за деца по чл.22в ал.8 от ЗДДФЛ и чл.22г ал.7 за деца с увреждания от ЗДДФЛ за 2016 година.

Приключване на годината

Приключването на годината се извършва в няколко стъпки: От раздел „Месеци и приключвания“ се избира „Приключване на годината“ (фиг. 1): Фиг. 1  Появява се съобщение за приключване на 2016 година за личните данни и текущите данни за възнагражденията (фиг.

Можем ли да изплащаме на каса заплата на служител, надвишаваща 10 000,00 лв.?

В ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ е регламентирано, че плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 10 000,00 лв.

Болничен по болест по време на неплатен отпуск – право и ползване?

Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж. Ако в момента се ползва неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж, той се прекъсва с отпуска по болест, като първите 3 дни се изплащат от работодателя, а за следващите се получава обезщетение от НОИ.

Права и задължения на работеща майка при прием на дете в детска ясла.

В случай, че майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето), има право на парично обезщетение при условията на чл.