X

ARFA – Персонал и ТРЗ

Инструкция за прехвърляне на данни от FOI9-ARFA към EJ System-ARFA

FOI9-ARFA e наименованието на старата версия на модула за ТРЗ и личен състав, EJ System-ARFA е наименованието на новата версия в комплекса EJ System Std. EJ System Std – единен програмен комплекс, съдържащ модули, автоматизиращи дейността на фирменото счетоводство, ТРЗ и личен състав, складовото стопанство на фирмата, управлението на дълготрайните активи и ММП и други.

Как се правят архиви на данните за заплати?

Архивирането на заплатите не се извършва автоматично. За да съхраните данните е необходимо да използвате функцията за съхранение от модул “ARFA – Персонал и ТРЗ”. Тя се намира в раздел “Системни функции” → “Съхраняване и възстановяване”.

Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения (2017 г.)

Извършването на годишното изравняване на данъка върху доходите от трудови правоотношения става в няколко стъпки:  Първо трябва да се нанесат необходимите данните за лицата, които ще ползват данъчни облекчения за деца по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ и чл.22г, ал.7 за деца с увреждания от ЗДДФЛ за 2017 година.

Неплатен отпуск – осигуряване на служителите и задълженията на работодателя

Кодексът на труда предвижда правото на служителя на неплатен отпуск. Няма ограничение в размера му, но трябва да се има предвид, че неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж (чл.

Справка за извънреден труд.

Полагането на извънреден труд е често срещано. Той може да е в: работни дни; почивни дни; празници; и др; В програмата тези настройки се задават от  Данни и настройки >>> Пера за възнаграждения >>> Пера като % (Фиг.

“Клас прослужено време” – функционалности

Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.

Променена/ Заличена банкова сметка по вече подаден болничен лист

Подали сте болничен лист с вписана банкова сметка, за която служителя Ви известява, че вече не е активна. За да промените вече подадените данни към НОИ е необходимо да: Влезете в отсъствието и изберете от падащото меню “лицето декларира банкова сметка”, въведете новата банкова сметка.

Изчисляване на “Редовен годишен отпуск” след връщане от Майчинство

Често срещано е служител да желае да ползва полагаемия му отпуск веднага след връщане от майчинство. Задали сте периода от “Данни за персонала” >>> “Отсъствия” (фиг. 1) Фиг. 1 Задаване на отсъствие Но при изчисляване на заплатата за месеца, Ви се появява следната грешка (фиг.

Изпращане на електронни /криптирани/ документи

След като сте въвели данните за Вашия email клиент в модул “Заплати и Човешки ресурси – ARFA”. Повече информация може да прочетете тук >>> КАК ДА НАСТРОЯ ДАННИТЕ ЗА МОЯ EMAIL?

Пререгистрация на договорите по ЕКАТТЕ

Съгласно измененията в Наредба 5, които влизат в сила от 01.04.2017 г. , във връзка с кодовете по ЕКАТТЕ, в срок до 30 октомври 2017 г. работодателят трябва да изпрати уведомления съгласно приложение № 1 към чл.