X

Често задавани въпроси

Инструкция за прехвърляне на данни от FOI9-ARFA към EJ System-ARFA

FOI9-ARFA e наименованието на старата версия на модула за ТРЗ и личен състав, EJ System-ARFA е наименованието на новата версия в комплекса EJ System Std. EJ System Std – единен програмен комплекс, съдържащ модули, автоматизиращи дейността на фирменото счетоводство, ТРЗ и личен състав, складовото стопанство на фирмата, управлението на дълготрайните активи и ММП и други.

Интегрираност между модул EJ „COTA – Счетоводство“ и модул EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“

Между двата модула има пълна интегрираност, както от EJ „FIXA – Дълготрайни активи и инвентар“ към EJ „COTA – Счетоводство“, така и обратно. От една страна, в модула за дълготрайни активи има функция, чрез която се генерира мемориален ордер за месечните амортизации, който автоматично се зарежда в модула за счетоводство – в раздел „Автоматични операции“, папка „ДМА“ (вижте в ръководството за потребителя раздел „IV.Справки и отчети“, гл.

Настройки за автоматично изпращане на електронни документи и писма чрез EJ System

В EJ System  е разработена възможност да се изпращат електронни писма и документи чрез e-mail на потребителя/фирмата. Необходимо е администраторът на комплекса предварително да направи съответните настройки в административния модул на EJ System, които са специфични за различните електрони пощи.

Как да използваме приложението за отдалечен достъп на EJ System

Работата с множеството модули на EJ System дава много богати функционални възможности. В реалния работен процес понякога възникват специфични казуси (поради допуснати грешки или двусмислено тълкуване на закони и разпоредби, или проблеми от софтуерен и хардуерен характер), за решаването на които, клиентите се обръщат за съдействие и помощ към нашите специалисти.

Импорт на документи за Доставка в модул BONA-Складово стопанство на EJ System

В модул EJ „BONA – Склад“ е разработена възможност за импортиране на данни за СМЦ  от фактура за доставка, която е пристигнала от външна система в  складовото стопанство. За да се осъществи този импорт е необходимо съдържанието на фактурата да бъде подготвено във файл с формат, който може да се обработи от системата.

Копиране на документ

В програмата са разработени различни варианти за копиране на документи. За предварително избран документ е възможно както пълното му копиране, така и копирането само на контировките и аналитичностите от него. Може да се копират документи в текущия месец.

Отложено плащане на ДДС

В програмата е разработена възможност за отразяване и отнасяне на суми за ДДС от документи на доставчици като задължение за бъдещ период. Алгоритъмът представяме в два етапа. Първият етап включва въвеждане на документ в програмата и поставянето на отметка към него за отложено плащане на ДДС.

Попълване на номенклатура с елемент от CVS файл (импорт на данни от други системи)

Панелът за работа с номенклатури позволява автоматичното добавяне на нови елементи в дадена номенклатура от текстов файл с данни (импорт на данни). Използват се т.нар. CSV файлове. Тези файлове се използват за пренос на таблични данни между различни системи.

Нови атрибути за вход в EJ System: потребителско име и парола.

Въвеждане и настройване на потребителски имена и пароли за вход в програмния комплекс. От 1 март 2018 г. входа в програмния комплекс EJ System ще се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

Как се правят архиви на данните за заплати?

Архивирането на заплатите не се извършва автоматично. За да съхраните данните е необходимо да използвате функцията за съхранение от модул “ARFA – Персонал и ТРЗ”. Тя се намира в раздел “Системни функции” → “Съхраняване и възстановяване”.