X

софтуер за управление на ДМА – FIXA

ИМА НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТA С ОБНОВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – НАТИСНЕТЕ ТУК

Програмният модул EJ “FIXA – Активи и инвентар” поддържа всички необходими функционалности за структурно описване и подробно отчитане на материалните, нематериалните, финансовите, нетекущи активи и инвентар на предприятието. Позволява формирането на САП и ДАП, както и справки за придобиването, движението и снемането от употреба на дълготрайните активи. Разработен е уникален апарат за изграждане и съхраняване на електронно досие за всеки ДМА.

Поддържа се подробна информация за придобиването, завеждането, методите на амортизация (счетоводна и данъчно призната), увеличаването на стойността, консервацията и снемането от употреба (продажба, бракуване, ликвидация и т.н.) на дълготрайните активи (ДА). Към всяка група ДА могат да се задават от потребителя неограничен брой характеристики за по-детайлно описание на ДА в групата. Могат да се изграждат галерии с изображения на ДА и сканирани копия на съпътстващи документи, касаещи дълготрайния актив (нотариални актове, договор за продажба, скици и други подобни). В модула могат да се описват подробно активите и инвентара към всеки от фирмените обекти и подобекти.

Изградена е оперативна интегрираност между EJ “COTA – Счетоводство” и EJ “FIXA – Активи и инвентар.” На ниво завеждане на ДА натрупване на отчетна стойност и формиране на месечни амортизации. При обработката на документите, касаещи динамичното преструктуриране на ДА се осъществява връзка (интегрираност) с модул EJ “DOXA – Управление на документи”.

Включена е възможност за импорт на структура и данни за ДМА от стандартен EJS файл.

Технологични характеристики
 • Многофирмена поддръжка.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Подробна контекстна помощна документация.*
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.
 • Работа в мрежа.
 • Системата може да работи в “облачни” структури.
 • Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Отдалечена поддръжка.
 • Собствена система за управление на базата от данни.
 • “FIXA – Активи и инвентар” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.
Кратко описание на основните функционални възможности
на модул “FIXA – Активи и инвентар”
.
.
Настройки и данни за дълготрайните активи
 • Групови настройки по категории на ДА и сметки за заприходяване, за разходи, за преоценка за отчисления и за отнасяне в дейността.
 • Възможност за задаване на допълнителни характеристики за данни към ДА в група. Към всеки ДА могат да се въвеждат данни за: отчетна стойност; дата на въвеждане в експлоатация (счетоводна и данъчно призната); метод и срок на амортизация (счетоводна и данъчно призната); местонахождение, собственост; промяна стойността на ДА; промяна метода на счетоводна амортизация на ДА*; преместване на ДА по обектите във фирмата*; преоценка на ДА*; консервация на ДА; прекатегоризация на ДА (продажба) и снемане от употреба на ДА.
 • Към всеки ДА може да се създават галерии с изображения на ДА и сканирани документи, касаещи ДА и работата с него.
 • Могат да се изграждат структури от ДА и инвентар по обектите на фирмата.*

Картон на дълготраен актив (собствен) – начални данни и атрибути

Картон – изображение и документация на дълготрайния актив

Описване на чужд ДА

Дълготраен актив Мерцедес 500

.

Справки и отчети

 • Формират се годишен и данъчно признати амортизационни планове за ДА.
 • Може да се формира справка за амортизациите на ДА за период от време.
 • Инвентарна книга на ДА.
 • Картони на ДА.
 • Мемориален ордер на месечните амортизации по групи ДА.

САП и ДАП 

Справка на годишен счетоводен амортизационен план

Други справки и отчети 

Мемориален ордер на месечна амортизация на ДА

Сeрвизни функции

 •  Импорт на данни от външни системи (ФОИ7) и стандартен CSV файл.
 • UX настройка на потребителския интерфейс.

Импорт на данни за дълготрайни активи

Описване на фирмен инвентар и съответните характеристики към него

Преизчисляване на амортизациите на дълготрайни активи

Изграждане на структурата на ДА и инвентар във фирмените обекти

Системни функционалности

 • Добавяне на потребители.
 • Права на достъп с пароли.
 • Работа в мрежа.
 • Работа с много фирми.
 • Едновременна работа на няколко оператора.
 • Автоматично архивиране на данните.
 • Защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Локализиране на данните на локални и облачни структури.
 • Мениджърски контрол на работния счетоводен процес.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа с различни операционни системи.
 • Собствена система за управление на базата от данни
 • Отдалечена поддръжка.
 • Подробна контекстна помощна информация.
 • Работа с функционални клавиши.
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.
 • Интегрираност в реално време с данните от другите модули на системата.
 • Възможност за онлайн зареждане на валутни курсове.*

Избор на фирма

* Функционалности, които са в процес на разработване.